Privacyverklaring


 

Moodwagon - DGT Horeca, gevestigd aan Brusselseweg 800, 6219 NP Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.moodwagon.com
Brusselseweg 800

6219 NP Maastricht
Tel: +316 53 51 19 80


Michel Walta is de Functionaris Gegevensbescherming van Moodwagon - DGT Horeca Hij/zij is te bereiken via info@moodwagon.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Moodwagon - DGT Horeca verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moodwagon.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Moodwagon - DGT Horeca verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming:
Moodwagon - DGT Horeca neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moodwagon - DGT Horeca) tussen zit. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Moodwagon - DGT Horeca bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn 6 mnd 
Personalia  > Bewaartermijn > 6 mnd                  
Adres > Bewaartermijn > 6 mnd
Enzovoort  > Bewaartermijn > 6 mnd


Delen van persoonsgegevens met derden:

Moodwagon - DGT Horeca verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Moodwagon - DGT Horeca blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Moodwagon - DGT Horeca gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moodwagon - DGT Horeca en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@moodwagon.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Moodwagon - DGT Horeca wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Moodwagon - DGT Horeca neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@moodwagon.com

 • moodwagon_facebook
 • moodwagon_instragram
 • moodwagon_linkedin

© 2020 MOODWAGON powered by botsauto-man

Brusselseweg 800, 6219 NP Maastricht - +31653511980 - info@moodwagon.com

KvK-nr. 27243424 - Btw-nr. NL.179158247B01 - IBAN NL55INGB0004513022  - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring 

* Premium Suppliers *

Flexfurn_logo_cmyk.png
Logo DGT Horeca.png
oamkb.png
nieuwe-Soeters-logo.png
Logo HoC 2019.png
logo RPO-rebema.png
Logo_Mtcc_naw_kleur.png
Triasklein.jpg
Logo-PremiumHookahs-transparant.png
Nefra-logo.png