Algemene voorwaarden


 

(ten aanzien van levering en betaling)

 

Alle prijzen en opgaven zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven. Alle huurprijzen zijn omschreven, per stuk en/of per dag tenzij anders overeengekomen. Huurprijzen zijn voor langere periode zijn uitsluitend op aanvraag. Alle offertes zijn vrijblijvend en zolang mogelijk in optie gehouden. Mochten er meerdere offertes op 1 datum vallen dan vermelden wij dit.

 

Bevestigingen worden uitsluitend schriftelijk per mail verstuurd. Uit een offerte kunnen geen reserveringsrechten worden ontleend, mits er volledig is aanbetaald. Wij werken met vooruitbetalingen en zolang beschikbaarheid telt en de voorraad strekt en kunnen we ten alle tijden met opgave van reden door ons worden ingetrokken.

 

Betaling:

Wij hanteren een betalingstermijn van 50% bij akkoord van de offerte en 50% 1 dag voor of op het evenement. Er wordt gepind, per Ideal of contant betaald.

 

Toeslagen:

Er kunnen toeslagen gelden voor op- en afbouw buiten kantooruren en in het weekend. Dit kan i.vm.. parkeren, wachttijden, omrijden, calamiteiten wel eens gebeuren. We doen dit in overleg op moment van voorkomen.

 

Trailer plaatsing:

Let op! Indien de ondergrond niet verhard is heeft u verstevigingsplaten nodig / rijplaten nodig á  € 80,- per stuk. Wij gaan uit van een locatie vrij van obstakels! Terrassen e.d. dienen volledig te zijn leeggemaakt t.b.v. op- en afbouw. Bij sneeuwval dient het oppervlak sneeuw, ijzel en ijsvrij te zijn. De trailer kan tegen extra kosten extra verwarmd worden. Het aanbrengen van stickers/ tape en nummering op het materiaal is verboden. Kosten voor verwijderen en schoonmaken worden doorberekend.

 

Prijzen zijn gebaseerd op normale op- en afbouwtijden. Wachturen en vertragingen kunnen aan u worden doorberekend.

 

Vloeren en wanden:

Wij gaan ervanuit dat het door ons geleverde materiaal schoon worden achtergelaten op servies en glaswerk na. Eventuele schoonmaakkosten worden op nacalculatie berekend.

 

Tijdens trailer stalling:

Lege emballage en restant materialen zullen onder de constructie(s) dan wel in of buiten op locatie worden opgeslagen. Indien afvoer noodzakelijk is, dient dit vooraf bekend te worden gesteld. Het aanbrengen van stickers/ tape en nummering op alle materialen is verboden. Kosten voor verwijderen en schoonmaken zullen aan u worden doorberekend.

 

Stroompunten:

Indien er door ons verwarming, verlichting etc. geleverd worden dient de huurder te zorgen voor voldoende stroompunten. Deze dienen aanwezig te zijn ten tijde van op- en afbouw om elektrische installaties bedrijfsklaar te kunnen maken.

 

Transport:

Transport- / voorrijkosten zijn altijd per km berekend waar nodig. We gaan ervan uit dat de locatie goed bereikbaar is met vrachtwagen en er geen obstakels aanwezig zijn als  grind, gras, opstapjes. Indien er bijzonderheden zijn betreffende de bereikbaarheid van de locatie dient u ons hiervan van tevoren op de hoogte te stellen. Voor levering op slecht bereikbare locaties of levering op verdieping worden bij nalaten van info extra kosten berekend. Indien om wat voor reden dan ook er vertraging optreed wordt er een uurtarief van € 100,– in rekening gebracht.

 

Let op:

Vermelde prijzen zijn gebaseerd op de door u verstrekte informatie ten aanzien van de bereikbaarheid van en toegang tot de locatie/standplaats met onze transportmiddelen, alsmede de afgesproken data en tijden waarop de levering en/of het ophalen van de materialen kan plaats vinden. Mocht achteraf blijken dat deze informatie onjuist of onvolledig is, zien wij ons genoodzaakt de eventuele extra kosten die hierdoor zouden ontstaan (bijvoorbeeld wachturen of extra handwerk vanwege toegang tot de locatie) aan u in rekening te brengen, het uurtatief van € 100,- per uur wordt dan in rekening gebracht.

 

Tijdens de op-/afbouw dienen wij geen hinder te ondervinden van andere leveranciers om zodoende een vlotte op-/afbouw te kunnen realiseren. Eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en/of keuringen dienen door uzelf geregeld en bekostigd te worden.

 

Schoonmaakkosten:

Voor linnen, servies, bestek en glaswerk gelden de genoemde prijzen inclusief schoonmaakkosten.

Wel dienen de artikelen veegschoon en gesorteerd in de juiste kratten/bakken te worden ingeleverd.

 

Gehuurde goederen:

Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder de gehuurde goederen onder te verhuren, weder te verhuren of anderzins in gebruik te geven aan derden. Zonder geldig legitimatiebewijs worden geen huurgoederen meegegeven. Bij de uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.

 

Breuk en manco’s:

Beschadiging, verlies, diefstal, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan goederen, door welke oorzaak dan ook, tijdens de huurperiode, is voor de rekening van de huurder. De huurder dient bij ontvangst van de goederen het gehuurde te controleren op manco’s en beschadigingen en direct te reclameren. Bij het in gebruik nemen van de goederen van de goederen vervalt het recht op reclameren. Na terugkomst van de materialen worden gecontroleerd en geteld. Voor ontbrekende materialen of breuk wordt de mancoprijs aan u berekend. Indien ontbrekende materialen alsnog retour gebracht worden, worden deze uitsluitend gecrediteerd wanneer dit binnen 7 dagen gebeurd. Voor beschadigde materialen worden de reparatiekosten in rekening gebracht.

 

Annuleringen:

Voor annuleringen van bevestigde bestellingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Bij annulering 14 dagen voor de afgesproken leverdatum, is de contractant verplicht 50% van de totale huursom te voldoen aan Meerdink Verhuur. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de afgesproken leverdatum is de contractant verplicht 75% van de totale huursom te voldoen aan Moodwagon / DGT Horeca. Bij annulering korter dan 7 dagen voor de afgesproken leverdatum is de contractant verplicht 90% van de totale huursom te voldoen.

 

Bij letsel:

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van of in verband met gebruik van de gehuurde goederen. De huurder vrijwaart de verhuurder gedurende de huurtermijn van alle aanspraken, die derden i.v.m. het gehuurde jegens verhuurder mochten doen gelden.